Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 78k
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)
 16.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)
 17.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (keskustelu)
 18.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (lyhyt esittely)
 20.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 31. toukokuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.01.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman tulivuorenpurkauksesta Guatemalan Fuegossa ja esitti parlamentin puolesta surunvalittelunsa uhrien omaisille.


4. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että unionin yleinen tuomioistuin on peruuttanut Euroopan parlamentin päätökset, joilla parlamentin jäsenelle Janusz Korwin-Mikkelle langetettiin seuraamuksia hänen maahanmuuttajia ja naisia koskevien puheenvuorojensa johdosta. Puhemies esitti, että asiassa voitaisiin kuulla parlamentin oikeudellista yksikköä.


5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Parlamentin kokoonpano

Viviane Reding on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 2. syyskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Paavo Väyrynen palaa Suomen eduskuntaan 12. kesäkuuta 2018 alkaen.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 12. kesäkuuta 2018 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Mikael Pentikäinen on nimitetty parlamentin jäseneksi Paavo Väyrysen tilalle 12. kesäkuuta 2018 alkaen.

Parlamentti panee merkille hänen valintansa.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Mikael Pentikäinen osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Esittelijä: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

—    TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Esittelijä: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen keskiyötä huomenna tiistaina 12. kesäkuuta 2018 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

EMPL-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

— Oikaisu P8_TA(2018)0213(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL-valiokunta)

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CONT, LIBE, AFCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, PECH, JURI

- Ehdotus neuvoston direktiivi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, AGRI, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG, ENVI, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista (2018/2018(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Mietintö kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteellisista ja taloudellisista esteistä (2017/2255(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Mietintö koulutuksen nykyaikaistamisesta EU:ssa (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Mietintö koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta (2017/2211(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Mietintö aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet” (2017/2118(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Mietintö EU:n ja Naton välisistä suhteista (2017/2276(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Mietintö kyberpuolustuksesta (2018/2004(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Mietintö virkistyskalastuksen tilanteesta Euroopan unionissa (2017/2120(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Mietintö EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016 (2017/2273(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000021/2018) Ingeborg Gräßle BUDG-valiokunnan puolesta komissiolle: Korruption torjunta (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission 6. joulukuuta 2017 julkistama EMU-paketti (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (B8-0030/2018).


11. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000014/2018) Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin (B8-0028/2018)


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun 2018 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun 2018 (PE 623.587/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että otsikko "Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen" muutetaan muotoon "Georgian separatistiset alueet kymmenen vuotta Venäjän kanssa käydyn sodan jälkeen" (PDOJ:n kohta 80)

Puheenvuorot: Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (101 puolesta, 165 vastaan, 11 tyhjää).

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että iltapäivän toiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu".

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön keskustelusta ilman päätöslauselman jättämistä, S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli vastaavan oman ryhmänsä pyynnön, ALDE-ryhmän puolesta Guy Verhofstadt, joka pyysi kohdan ottamista tiistain esityslistalle, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Barbara Spinelli, joka kannatti keskustelun ottamista erilliseksi kohdaksi, Philippe Lamberts täsmentääkseen pyyntöään, Maria João Rodrigues tukeakseen pyyntöä ja sitoutumaton Lampros Fountoulis.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (212 puolesta, 62 vastaan, 18 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AGRI-valiokunta: Karine-Gloanec Maurin tilalle Jean-Paul Denanot

valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Karine-Gloanec Maurin tilalle Jean-Paul Denanot

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


15. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Jakob von Weizsäcker S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică ja Caroline Nagtegaal.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Werner Langen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.2.


16. Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Gabriele Preuß S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes ja Alojz Peterle.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini ja Claudia Schmidt.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.3.


17. Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte ja Seán Kelly.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Christofer Fjellner käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Damiano Zoffoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.4.


18. Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (keskustelu)

Mietintö koulutuksen nykyaikaistamisesta EU:ssa [2017/2224(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka esitteli mietinnön.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Záborská (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Momchil Nekov S&D-ryhmän puolesta, Remo Sernagiotto ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer ja Emilian Pavel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech ja Seán Kelly.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Krystyna Łybacka käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.5.


19. Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (lyhyt esittely)

Mietintö aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet” [2017/2118(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák ja Norbert Erdős.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.6.


20. Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

Mietintö virkistyskalastuksen tilanteesta Euroopan unionissa [2017/2120(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech ja John Howarth.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.1.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer ja John Howarth.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 623.587/OJMA).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö