Indeks 
Protokół
PDF 271kWORD 79k
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Porządek obrad
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (debata)
 16.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (debata)
 17.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (debata)
 18.Modernizacja edukacji w UE (debata)
 19.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (krótka prezentacja)
 20.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 31 maja 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.01.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie erupcji wulkanu Fuego w Gwatemali i przekazał rodzinom ofiar kondolencje w imieniu Parlamentu.


4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił komunikat w sprawie stwierdzenia przez Sąd Unii Europejskiej nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nałożeniu na posła Janusza Korwin-Mikkego sankcji w związku z wypowiedziami o migrantach i o kobietach. Przewodniczący poinformował o możliwości zwrócenia się w tej sprawie do Wydziału Prawnego Parlamentu.


5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


6. Skład Parlamentu

Viviane Reding zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 2 września 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie poinformowały, że Paavo Väyrynen obejmie ponownie mandat posła do parlamentu narodowego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r. i poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie powiadomiły o wyborze Mikaela Pentikaïnena w miejsce Paavo Väyrynena na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Mikael Pentikäinen bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

—   komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)). Sprawozdawca: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Sprawozdawczyni: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, tj. wtorku 12 czerwca 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja EMPL przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

— Sprostowanie P8_TA(2018)0213(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników wramach świadczenia usług (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) komisja EMPL)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

CONT, LIBE, AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, IMCO, REGI

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylenia dyrektywy 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE zdnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ENVI, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskeigo i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, PECH, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego iFunduszu Spójności (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewo
dniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, AGRI, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG, ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (2018/2018(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Sprawozdanie w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury (2017/2255(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym (2017/2211(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Sprawozdanie W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a NATO (2017/2276(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Sprawozdanie w sprawie cyberobrony (2018/2004(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Sprawozdanie Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej (2017/2120(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r. (2017/2273(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000021/2018), które skierowała Ingeborg Gräßle, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Walka z korupcją (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pakiet UGW opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r. (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Rady: Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Komisji Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (B8-0030/2018).


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

- (O-000014/2018), którą skierowali Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu "Horyzont 2020" (B8-0028/2018)


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji marcowej w 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


13. Porządek obrad

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych sesji czerwcowej w 2018 r. (PE 623.587/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL o zmianę tytułu Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej na „Separatystyczne regiony Gruzji dziesięć lat po wojnie z Rosją (pkt 80 PDOJ).

Głos zabrali: Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 101 głosach za, 165 głosach przeciw, 11 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE o dodanie jako drugiego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji pt. Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek o debatę bez rezolucji, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła podobny wniosek swojej grupy, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, z wnioskiem o wpisanie punktu do wtorkowego porządku obrad, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wpisania debaty jako oddzielnego punktu, Philippe Lamberts, aby wyjaśnić swój wniosek, Maria João Rodrigues, aby go poprzeć, i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

W GE (przy 212 głosach za, 62 głosach przeciw i 18 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


14. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominację:

komisja AGRI: Karine-Gloanec Maurin w miejsce Jean-Paul Denanot

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja: Karine-Gloanec Maurin w miejsce Jean-Paul Denanot

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


15. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Jakob von Weizsäcker w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică i Caroline Nagtegaal.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 12.6.2018.


16. Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Gabriele Preuß w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes i Alojz Peterle.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini i Claudia Schmidt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 12.6.2018.


17. Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte i Seán Kelly.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Maria Grapini.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Damiano Zoffoli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 12.6.2018.


18. Modernizacja edukacji w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE [2017/2224(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Anna Záborská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Andrea Bocskor w imieniu grupy PPE, Momchil Nekov w imieniu grupy S&D, Remo Sernagiotto w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer i Emilian Pavel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech i Seán Kelly.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Krystyna Łybacka

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 12.6.2018.


19. Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość [2017/2118(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák i Norbert Erdős.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 12.6.2018.


20. Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej [2017/2120(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech i John Howarth.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji)

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 12.6.2018.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer i John Howarth.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 623.587/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności