Kazalo 
Zapisnik
PDF 258kWORD 79k
Ponedeljek, 11. junij 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Sestava Parlamenta
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 13.Razpored dela
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov ***I (razprava)
 16.Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu ***I (razprava)
 17.Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih ***I (razprava)
 18.Posodobitev izobraževanja v EU (razprava)
 19.Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti (kratka predstavitev)
 20.Stanje na področju rekreacijskega ribolova v EU (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 31. maja 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.01.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o izbruhu vulkana Fuego v Gvatemali in družinam žrtev izrazil sožalje Parlamenta.


4. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je Sodišče Evropske unije razveljavilo sklepe, s katerimi je Evropski parlament naložil kazni poslancu Januszu Korwin-Mikkeju zaradi njegovih izjav o migrantih in ženskah. Predsednik je omenil možnost, da se za mnenje zaprosi pravna služba Parlamenta.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Sestava Parlamenta

Viviane Reding je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 2. septembra 2018.

V skladu s členom 4 Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.

°
° ° °

Pristojni finski organi so sporočili, da bo Paavo Väyrynen ponovno prevzel mandat poslanca v nacionalnem parlamentu z začetkom veljavnosti 12. junija 2018.

Ker je ta funkcija v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament na osnovi člena 4(4) Poslovnika Parlamenta ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljave dne 12. junija 2018 in o tem obvestil zadevno državo članico.

°
° ° °

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Paava Väyrynena za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Mikael Pentikaïnen z začetkom veljavnosti dne 12. junija 2018.

Parlament se je seznanil z njegovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Mikael Pentikäinen polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   odbor INTA na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Poročevalec: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Poročevalka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/CE glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/UE za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

—    odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Poročevalka: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo naslednjega dne v torek, 12. junija 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


8. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor EMPL je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

— Popravek P8_TA(2018)0213(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 29. maja 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) odbor EMPL)

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)))
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

CONT, LIBE, AFCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI, IMCO, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI, IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ENVI, IMCO, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, PECH, JURI

- Predlog direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, AGRI, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

BUDG, ENVI, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

2) od odborov poročila

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (2018/2018(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture (2017/2255(INI)) - odbor CULT - Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Poročilo o posodobitvi izobraževanja v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Poročilo o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu (2017/2211(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Poročilo Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi (2017/2118(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Poročilo o odnosih EU-NATO (2017/2276(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Poročilo o kibernetski obrambi (2018/2004(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Poročilo o stanju na področju rekreacijskega ribolova v Evropski uniji (2017/2120(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Poročilo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016 ( 2017/2273(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000021/2018), ki ga je postavila Ingeborg Gräßle v imenu odbora BUDG Komisiji: Boj proti korupciji (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Pogajanja o novem partnerskem sporazumu s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Pogajanja o novem partnerskem sporazumu s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Sveženj o EMU, ki ga je Evropska komisija objavila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Svetu: Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (B8-0030/2018).


11. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

- (O-000014/2018), ki jo vložili Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Sodelovanje Izraela v projektih, ki se financirajo iz programa Obzorje 2020 (B8-0028/2018)


12. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem marca 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje junija 2018 (PE 623.587/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se naslov "Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji" spremeni v "Gruzijske separatistične regije deset let po vojni z Rusijo" (točka 80 PDOJ)

Govorila sta Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljil, in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil s poimenskim glasovanjem (101 za, 165 proti, 11 vzdržanih).

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se kot druga točka v popoldanskem delu dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o izrednih humanitarnih razmerah v Sredozemlju in solidarnosti v EU.

Govorili so Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je utemeljil zahtevo za razpravo brez resolucije, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je utemeljila enako zahtevo svoje skupine, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je zahteval, da se točka uvrsti na dnevni red v torek, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se razprava uvrsti na dnevni red kot ločena točka, Philippe Lamberts, ki je svojo zahtevo podrobneje razložil, Maria João Rodrigues, ki ga je podprla, in Lampros Fountoulis samostojni poslanec.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (212 glasov za, 62 glasov proti, 18 vzdržanih glasov).

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


14. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor AGRI: Karine-Gloanec Maurin namesto Jean-Paula Denanota

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija: Karine-Gloanec Maurin namesto Jean-Paula Denanota

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


15. Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Jakob von Weizsäcker v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică in Caroline Nagtegaal.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Werner Langen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 12.6.2018.


16. Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Gabriele Preuß v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes in Alojz Peterle.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini in Claudia Schmidt.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Violeta Bulc in Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 12.6.2018.


17. Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte in Seán Kelly.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govoril je Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Maria Grapini.

Govorila sta Violeta Bulc in Damiano Zoffoli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 12.6.2018.


18. Posodobitev izobraževanja v EU (razprava)

Poročilo o posodobitvi izobraževanja v EU [2017/2224(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka je predstavila poročilo.

Govorila je Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora EMPL).

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so Anna Záborská (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Andrea Bocskor v imenu skupine PPE, Momchil Nekov v imenu skupine S&D, Remo Sernagiotto v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer in Emilian Pavel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech in Seán Kelly.

Govoril je Tibor Navracsics.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorila je Krystyna Łybacka

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 12.6.2018.


19. Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti (kratka predstavitev)

Poročilo: Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi [2017/2118(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák in Norbert Erdős.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 12.6.2018.


20. Stanje na področju rekreacijskega ribolova v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o stanju na področju rekreacijskega ribolova v Evropski uniji [2017/2120(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech in John Howarth.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije)

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 12.6.2018.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer in John Howarth.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 623.587/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov