Index 
Protokoll
PDF 262kWORD 78k
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Arbetsplan
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (debatt)
 16.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
 17.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (debatt)
 18.Modernisering av utbildningen i EU (debatt)
 19.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (kortfattad redogörelse)
 20.Läget för fritidsfisket i EU (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 31 maj 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.01.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av vulkanen Fuegos utbrott i Guatemala och framförde parlamentets deltagande med offrens anhöriga.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om att Europeiska unionens tribunal hade upphävt Europaparlamentets beslut om sanktioner mot Janusz Korwin-Mikke efter dennes uttalanden om migranter respektive kvinnor. Talmannen nämnde möjligheten att lämna över ärendet till parlamentets rättstjänst.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Parlamentets sammansättning

Viviane Reding hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 2 september 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Paavo Väyrynen skulle återuppta sitt uppdrag som ledamot av Finlands riksdag med verkan från och med den 12 juni 2018.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 12 juni 2018 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Mikael Pentikäinen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Paavo Väyrynen med verkan från och med den 12 juni 2018.

Parlementet noterade hans utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Mikael Pentikäinen, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer . (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 12 juni 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet EMPL hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

— Rättelse P8_TA(2018)0213(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska rvisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT, LIBE, AFCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, PECH, JURI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, AGRI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile (2018/2018(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (2017/2255(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Betänkande om modernisering av utbildningen i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (2017/2211(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Betänkande om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato (2017/2276(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Betänkande om it-försvar (2018/2004(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland. (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Betänkande om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Betänkande om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (2017/2273(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000021/2018) från Ingeborg Gräßle, för utskottet BUDG, till kommissionen: Korruptionsbekämpning (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: EMU-paketet som offentliggjordes av kommissionen den 6 december 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0030/2018).


11. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000014/2018) från Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020 (B8-0028/2018)


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden de mars 2018 finns på Europarl.


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i juni 2018 (PE 623.587/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att ändra titeln Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen till De georgiska separatistregionerna tio år efter kriget med Ryssland (punkt 80 i PDOJ)

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, för begäran och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (101 ja-röster, 165 nej-röster, 11 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att som andra punkt på eftermiddagens föredragningslista lägga till en punkt med uttalanden av rådet och kommissionen om Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, för begäran om att hålla en debatt utan resolution, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, för samma begäran för sin grupp, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, för begäran att punkten skulle införas redan på tisdagens föredragningslista, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, för begäran att punkten skulle tas upp som en helt separat punkt, Philippe Lamberts, för att närmare precisera sin begäran, Maria João Rodrigues, för att ge sitt stöd till sistnämnda begäran och Lampros Fountoulis, grupplös.

Genom elektronisk omröstning (212 ja-röster, 62 nej-röster, 18 nedlagda röster) godkände parlamentet begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från S&D-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

AGRI-utskottet: Karine-Gloanec Maurin i stället för Jean-Paul Denanot

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Karine-Gloanec Maurin i stället för Jean-Paul Denanot

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


15. Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Jakob von Weizsäcker för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică och Caroline Nagtegaal.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Valdis Dombrovskis och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 12.6.2018.


16. Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gabriele Preuß för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes och Alojz Peterle.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini och Claudia Schmidt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Violeta Bulc och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 12.6.2018.


17. Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Maria Grapini.

Talare: Violeta Bulc och Damiano Zoffoli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 12.6.2018.


18. Modernisering av utbildningen i EU (debatt)

Betänkande om modernisering av utbildningen i EU [2017/2224(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Andrea Bocskor för PPE-gruppen, Momchil Nekov för S&D-gruppen, Remo Sernagiotto för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer och Emilian Pavel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech och Seán Kelly.

Talare: Tibor Navracsics.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Krystyna Łybacka

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 12.6.2018.


19. En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar [2017/2118(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák och Norbert Erdős.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 12.6.2018.


20. Läget för fritidsfisket i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen [2017/2120(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech och John Howarth.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 12.6.2018.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer och John Howarth.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 623.587/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy