Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург

2. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (2018/2590(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Председателят направи кратко изказване, за да припомни, че Парламентът вече е приел позицията си относно реформата на Регламента от Дъблин (преговори „Дъблин IV“).

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

Председателят повтори предходното си изказване и прикани действащия председател на Съвета да направи така, че заседанието на Европейския съвет да даде конкретни резултати по отношение на миграционната криза и реформата на Регламента от Дъблин.

Intervient Angelika Niebler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead MCGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Elena Valenciano, който/която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и João Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Frans Timmermans и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност