Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

2. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (2018/2590(RSP))

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση για να υπενθυμίσει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη θέση του σχετικά με μεταρρύθμιση του «κανονισμού του Δουβλίνου» (διαπραγματεύσεις «Δουβλίνο IV»).

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στην προηγούμενη παρέμβασή του και καλεί την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου να μεριμνήσει ώστε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση και τη μεταρρύθμιση του «κανονισμού του Δουβλίνου».

Παρεμβαίνει η Angelika Niebler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead MCGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Elena Valenciano, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Sander Loones, Νεοκλής Συλικιώτης, Peter Lundgren, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Λευτέρης Χριστοφόρου, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και João Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Γεώργιος Επιτήδειος και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου