Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

2. Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen gjorde ett kort uttalande och påminde om att parlamentet redan antagit sin ståndpunkt om reformen av Dublinförordningen (Dublin IV-förhandlingarna).

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten, för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

Talmannen knöt an till sitt tidigare inlägg och uppmanade rådets tjänstgörande ordförande att se till att Europeiska rådets möte gav konkreta resultat beträffande migrationskrisen och reformen av Dublinförordningen.

Talare: Angelika Niebler.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek om debattens förlopp (talmannen svarade), Elena Valenciano, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios och Mairead McGuinness.

Talare: Frans Timmermans och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy