Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз [2017/2120(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2018)0244)

Изказа се Werner Langen (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


5.3. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2018)0246)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)

Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС [2017/2224(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)

Доклад „Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ [2017/2118(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот)

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност