Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej [2017/2120(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0243)


5.2. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0244)

Głos zabrał Werner Langen (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.3. Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0246)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizacja edukacji w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE [2017/2224(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0247)


5.6. Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość [2017/2118(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0248)

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności