Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Τάκης Χατζηγεωργίου, επί διαδικαστικού ζητήματος, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García και Mairead McGuinness

Έκθεση Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler και Zoltán Balczó

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Νότης Μαριάς, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Alex Mayer

Έκθεση Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria και Branislav Škripek

Έκθεση Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon και Mairead McGuinness

Έκθεση Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon και Dobromir Sośnierz.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου