Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

12. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (2018/2751(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Κώστας Μαυρίδης, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Νότης Μαριάς και Marijana Petir.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου