Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0058(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0255

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

17. Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία [COM(2018)0127 - C8-0108/2018- 2018/0058(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Aleksander Gabelic, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rebecca Harms, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει ο Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Laima Liucija Andrikienė (αναπληρώτρια εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 13 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου