Показалец 
Протокол
PDF 357kWORD 23k
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз 

Доклад: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+601, 43, 27
Разни
Съображение Л се чете, както следва:
„Л. като има предвид, че съгласно неотдавнашно проучване, поръчано от Парламента, въздействието на любителския риболов може да варира между рибните запаси, като представлява от 2% (скумрия) до 43% (сребриста сайда) от общия улов;“
Съображение Ч се чете, както следва:
„Ч. като има предвид, че в някои случаи уловът от любителски риболов представлява значителен дял от общата смъртност от риболов на запасите и поради това следва да бъде взет предвид при определянето на възможностите за риболов; като има предвид, че съгласно неотдавнашно проучване, поръчано от Парламента, изчисленият процент на принос за общия улов от морски любителски риболов варира широко в зависимост от целевите видове — от 2% за скумрия до 43% за сребриста сайда;“

 2. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I 

Доклад: Werner Langen (A8-0181/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Целият текст1комисия+
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+537, 88, 52

 3. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение382комисияПГ+558, 71, 48

 4. Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I 

Доклад: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение47комисияПГ+612, 56, 11
Декларации на Комисията48комисия+

 5. Модернизиране на образованието в ЕС 

Доклад: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 32§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 79§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 97§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 136§оригинален текстпоотд./ЕГ+473, 158, 37
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+532, 75, 71
Искания за гласуване поотделно
повече от 76 членове на ЕП§ 136
Искания за разделно гласуване
повече от 76 членове на ЕП
§ 32
1-ва част:„потвърждава, че е необходимо образователните системи на всички равнища да вземат предвид свързаното с половете измерение, което отчита потребностите на хората, страдащи от множествени форми на дискриминация,“
2-ра част:„включително хората с увреждания, хората, които се идентифицират като ЛГБТИ, и тези от маргинализираните общности;“
§ 79
1-ва част:„призовава за засилено сътрудничество между държавите членки в модернизирането на образованието;“
2-ра част:„настоятелно призовава държавите членки да започнат прилагането на принципите на европейския стълб на социалните права, който предоставя средства за намаляване на неравенствата в Европа посредством образование, обучение и учене през целия живот;“
§ 97
1-ва част:„призовава държавите членки да се борят с основаните на пола стереотипи в образованието, за да гарантират, че жените имат същите възможности и свобода на избор на професионално развитие по свое желание; в този контекст изразява загриженост във връзка с трайните стереотипи в материалите за обучение в някои държави членки и различните очаквания на учителите по отношение на поведението на момичетата и момчетата; посочва необходимостта от включване на принципа за равенство между половете в първоначалното и непрекъснатото обучение на учителите, както и в практиките на преподаване, за да се премахнат пречките пред реализирането на пълния потенциал на учащите се, независимо от техния пол;“
2-ра част:„призовава държавите членки, при прилагане на принципа на равенството между половете в образователните програми и учебните планове на регионалните образователни системи, да обръщат специално внимание на най-отдалечените региони, като се имат предвид регистрираните там високи нива на насилие срещу жените; подчертава, че образователните системи на всички равнища трябва да включват измерението на пола и да отчитат потребностите на хората, които са жертви на дискриминация;“

 6. Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите 

Доклад: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+605, 38, 30
Последно осъвременяване: 20 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност