Indeks 
Protokół
PDF 346kWORD 22k
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE 

Sprawozdanie: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+601, 43, 27
Różne
Motyw L otrzymuje brzmienie:
„L. mając na uwadze, że zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym na zlecenie Parlamentu rybołówstwo rekreacyjne może mieć różny wpływ na poszczególne stada ryb, stanowiąc od 2 % (makrela) do 7243 % (węgorz) całkowitego połowu;”
Motyw X otrzymuje brzmienie:
„X. mając na uwadze, że w niektórych przypadkach połowy rekreacyjne odpowiadają za znaczną część całkowitej śmiertelności połowowej stada, co należy uwzględniać przy ustalaniu uprawnień do połowów; mając na uwadze, że według badania wykonanego niedawno na zlecenie Parlamentu szacowany udział procentowy morskiego rybołówstwa rekreacyjnego w całości połowów może być znacznie zróżnicowany w zależności od gatunku i wynosi od 2 % dla makreli do 43 % dla węgorza;”

 2. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji ***I 

Sprawozdanie: Werner Langen (A8-0181/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Całość tekstu1komisja+
Głosowanie: wniosek Komisjigi+537, 88, 52

 3. Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I 

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie382komisjagi+558, 71, 48

 4. Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I 

Sprawozdanie: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie47komisjagi+612, 56, 11
Oświadczenia Komisji48komisja+

 5. Modernizacja edukacji w UE 

Sprawozdanie: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.32ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.79ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.97ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.136ust.pierwotny tekstgo/ge+473, 158, 37
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+532, 75, 71
Wnioski o głosowanie odrębne
ponad 76 posłów:ust.136
Wnioski o głosowanie podzielone
ponad 76 posłów:
ust.32
część pierwsza„potwierdza potrzebę włączania aspektu płci we wszystkich systemach kształcenia i na wszystkich poziomach kształcenia dla uwzględnienia potrzeb ludzi dotkniętych różnymi formami dyskryminacji”
część druga„w tym osób z niepełnosprawnościami, osób identyfikujących się jako LGBTI oraz osób pochodzących ze marginalizowanych społeczności;”
ust.79
część pierwsza„wzywa do ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie modernizacji edukacji;”
część druga„wzywa państwa członkowskie do rozpoczęcia wdrażania zasad europejskiego filaru praw socjalnych, które są sposobem na zmniejszenie nierówności w Europie przez kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie;”
ust.97
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie do zwalczania stereotypów płci w kształceniu, aby zapewnić kobietom takie same szanse i taką samą swobodę wyboru ścieżki kariery, którą chcą podążać; wyraża w związku z tym zaniepokojenie faktem, że w niektórych państwach członkowskich utrzymują się stereotypy w materiałach dydaktycznych oraz nauczyciele mają różne oczekiwania wobec zachowania się chłopców i dziewcząt; zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia zasady równouprawnienia płci, zarówno w ramach wstępnego, jak i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także w metodach nauczania, w celu usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających studentom wykorzystanie ich pełnego potencjału bez względu na ich płeć;”
część druga„apeluje do państw członkowskich, aby przy włączaniu równouprawnienia płci do programów nauczania w regionalnych systemach kształcenia zwracały szczególną uwagę na regiony najbardziej oddalone, mając na uwadze wysoki wskaźnik przemocy wobec kobiet odnotowany w tych regionach; podkreśla, że systemy edukacji na wszystkich poziomach muszą uwzględniać perspektywę płci oraz potrzeby ludzi dotkniętych dyskryminacją;”

 6. Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury 

Sprawozdanie: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+605, 38, 30
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności