Показалец 
Протокол
PDF 278kWORD 77k
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)
 3.Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)
 4.Възобновяване на сесията
 5.Време за гласуване
  
5.1.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  
5.3.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)
  
5.4.Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)
  
5.5.Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)
  
5.6.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Ядреното споразумение с Иран (разискване)
 11.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (разискване)
 12.Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Внасяне на документи
 15.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (разискване)
 16.Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)
 17.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (разискване)
 18.Киберотбрана (разискване)
 19.Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (2018/2590(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Председателят направи кратко изказване, за да припомни, че Парламентът вече е приел позицията си относно реформата на Регламента от Дъблин (преговори „Дъблин IV“).

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

Председателят повтори предходното си изказване и прикани действащия председател на Съвета да направи така, че заседанието на Европейския съвет да даде конкретни резултати по отношение на миграционната криза и реформата на Регламента от Дъблин.

Изказа се Angelika Niebler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Elena Valenciano, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и João Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Frans Timmermans и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


3. Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2018) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Пакета за ИПС, публикуван от Комисията на 6 декември 2017 г. (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, и Luděk Niedermayer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Mercedes Bresso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly и Danuta Maria Hübner.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

4. Възобновяване на сесията

Заседанието беше възобновено в 12.46 ч.

Изказаха се: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn и Anne Sander.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз [2017/2120(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0243)


5.2. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0244)

Изказа се Werner Langen (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


5.3. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0245)


5.4. Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0246)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0246)


5.5. Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)

Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС [2017/2224(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0247)


5.6. Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)

Доклад „Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ [2017/2118(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0248)

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот)


6. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Takis Hadjigeorgiou, по процедурен въпрос, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García и Mairead McGuinness

Доклад Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler и Zoltán Balczó

Доклад Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Alex Mayer

Доклад Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria и Branislav Škripek

Доклад Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Момчил Неков, Francisco José Millán Mon и Mairead McGuinness

Доклад Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon и Dobromir Sośnierz.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.48 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Ядреното споразумение с Иран (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядреното споразумение с Иран (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Ангел Джамбазки, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward и João Pimenta Lopes.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


11. Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили [2018/2018(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Željana Zovko, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Georg Mayer, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Javier Couso Permuy, Ana Miranda и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Christos Stylianides и Charles Tannock.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 13.6.2018 г.


12. Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias и Marijana Petir.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 11.6.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


14. Внасяне на документи

Внесен е следният документ:

- *** Препоръка относно проекта на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO - Докладчици: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark и Асим Адемов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová и José Inácio Faria.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 14.6.2018 г.


16. Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)

Доклад относно отношенията между ЕС и НАТО [2017/2276(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis и Mark Demesmaeker.

Изказаха се: Federica Mogherini и Ioan Mircea Paşcu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 13.6.2018 г.


17. Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (в качеството на заместник на докладчика г-жа) представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET), Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Aleksander Gabelic, от името на групата S&D, и Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, France Jamet, от името на групата ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan и Laima Liucija Andrikienė.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Laima Liucija Andrikienė (в качеството на заместник на докладчика).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 13.6.2018 г.


18. Киберотбрана (разискване)

Доклад относно киберотбраната [2018/2004(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Clare Moody, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Julian King и Urmas Paet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 13.6.2018 г.


19. Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)

Доклад относно политиката на сближаване и кръговата икономика [2017/2211(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Stanislav Polčák (докладчик по становището на комисията ENVI), Franc Bogovič, от името на групата PPE, Monika Smolková, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Julian King и Davor Škrlec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 13.6.2018 г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 623.587/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.22 ч.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност