Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 75k
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (rozprava)
 3.Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  
5.1.Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (hlasování)
  
5.3.Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)
  
5.4.Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)
  
5.5.Modernizace vzdělávání v EU (hlasování)
  
5.6.Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Jaderná dohoda s Íránem (rozprava)
 11.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (rozprava)
 12.Prezentace výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a politiky EU v této oblasti (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Předložení dokumentů
 15.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (rozprava)
 16.Vzájemné vztahy EU-NATO (rozprava)
 17.Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (rozprava)
 18.Kybernetická obrana (rozprava)
 19.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Předseda vystoupil s krátkým prohlášením, ve kterém připomněl, že Parlament již přijal své stanovisko k reformě dublinského nařízení (jednání týkající se „nařízení Dublin IV“).

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

Předseda se vrátil ke svému předchozímu vystoupení a vyzval úřadující předsedkyni Rady, aby se zasadila o to, aby zasedání Evropské rady přineslo konkrétní výsledky v oblasti migrační krize a reformy dublinského nařízení.

Vystoupila Angelika Niebler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Elena Valenciano, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


3. Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000047/2018), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, a Luděk Niedermayer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Mercedes Bresso.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly a Danuta Maria Hübner.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:46.

Vystoupili: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn a Anne Sander.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii [2017/2120(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0243)


5.2. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0244)

Po hlasování vystoupil Werner Langen (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.3. Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0246)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizace vzdělávání v EU (hlasování)

Zpráva o modernizaci vzdělávání v EU [2017/2224(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0247)


5.6. Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (hlasování)

Zpráva s názvem „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ [2017/2118(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0248)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Takis Hadjigeorgiou s procesní námitkou, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García a Mairead McGuinness

zpráva Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler a Zoltán Balczó

zpráva Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Alex Mayer

zpráva Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria a Branislav Škripek

zpráva Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon a Mairead McGuinness

zpráva Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon a Dobromir Sośnierz.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:48.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Jaderná dohoda s Íránem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Jaderná dohoda s Íránem (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward a João Pimenta Lopes.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


11. Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile [2018/2018(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Georg Mayer za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Javier Couso Permuy, Ana Miranda a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Christos Stylianides a Charles Tannock.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 13.6.2018.


12. Prezentace výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a politiky EU v této oblasti (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Prezentace výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a politiky EU v této oblasti (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake a Ana Gomes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge a Wajid Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias a Marijana Petir.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) (bod 8 zápisu ze dne 11.6.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


14. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark a Asim Ademov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová a José Inácio Faria.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 14.6.2018.


16. Vzájemné vztahy EU-NATO (rozprava)

Zpráva o vzájemných vztazích EU-NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis a Mark Demesmaeker.

Vystoupili: Federica Mogherini a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 13.6.2018.


17. Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (zastupující zpravodaje) uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Michael Gahler (zpravodaj výboru AFET), Sandra Kalniete za skupinu PPE, Aleksander Gabelic za skupinu S&D, a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, France Jamet za skupinu ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupil Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Laima Liucija Andrikienė (zastupující zpravodaje).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 13.6.2018.


18. Kybernetická obrana (rozprava)

Zpráva o kybernetické obraně [2018/2004(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet uvedl zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Clare Moody za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Julian King a Urmas Paet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 13.6.2018.


19. Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (rozprava)

Zpráva o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství [2017/2211(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec uvedl zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Stanislav Polčák (zpravodaj výboru ENVI), Franc Bogovič za skupinu PPE, Monika Smolková za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Julian King a Davor Škrlec.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 13.6.2018.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 623.587/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí