Indeks 
Protokol
PDF 256kWORD 74k
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (forhandling)
 3.Pakken om Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  
5.3.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (afstemning)
  
5.4.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)
  
5.5.Modernisering af uddannelser i EU (afstemning)
  
5.6.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 11.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (forhandling)
 12.Forelæggelse af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og EU's politik på området (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Modtagne dokumenter
 15.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling)
 16.Forbindelserne mellem EU og NATO (forhandling)
 17.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forhandling)
 18.Cyberforsvar (forhandling)
 19.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Formanden afgav en kort erklæring for at minde om, at Parlamentet allerede havde vedtaget sin holdning til reformen af Dublinforordningen (”Dublin IV-forhandlingerne”).

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten, for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

Formanden vendte tilbage til sit tidligere indlæg og opfordrede formanden for Rådet til at sikre, at mødet i Det Europæiske Råd endte med konkrete resultater for så vidt angår migrationskrisen og reformen af Dublinforordningen.

Indlæg af Angelika Niebler.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Elena Valenciano, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og João Ferreira.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios og Mairead McGuinness.

Talere: Frans Timmermans og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Pakken om Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2018) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Kommissionens ØMU-pakke af 6. december 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, og Luděk Niedermayer.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Mercedes Bresso.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly og Danuta Maria Hübner.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.46.

Talere: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn og Anne Sander.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union [2017/2120(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0243)


5.2. Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0244)

Indlæg af Werner Langen (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.3. Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0245)


5.4. Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0246)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernisering af uddannelser i EU (afstemning)

Betænkning om modernisering af uddannelser i EU [2017/2224(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0247)


5.6. På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (afstemning)

Betænkning - På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer [2017/2118(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0248)

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af stemmeforklaringerne)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou, for et indlæg til forretningsordenen, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García og Mairead McGuinness

Betænkning: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler og Zoltán Balczó

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Alex Mayer

Betænkning: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria og Branislav Škripek

Betænkning: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon og Mairead McGuinness

Betænkning: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon og Dobromir Sośnierz.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.48.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Atomaftalen med Iran (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Atomaftalen med Iran (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og José Inácio Faria.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile [2018/2018(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Javier Couso Permuy, Ana Miranda og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Christos Stylianides og Charles Tannock.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 13.6.2018.


12. Forelæggelse af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og EU's politik på området (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forelæggelse af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og EU's politik på området (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake og Ana Gomes.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge og Wajid Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias og Marijana Petir.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 11.6.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument:

- *** Henstilling om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO - Ordførere: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark og Asim Ademov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová og José Inácio Faria.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 14.6.2018.


16. Forbindelserne mellem EU og NATO (forhandling)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og NATO [2017/2276(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis og Mark Demesmaeker.

Talere: Federica Mogherini og Ioan Mircea Paşcu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 13.6.2018.


17. Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Michael Gahler (ordfører for udtalelse fra AFET), Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Aleksander Gabelic for S&D-Gruppen, og Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, France Jamet for ENF-Gruppen, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan og Laima Liucija Andrikienė.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Taler: Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski og Stanislav Polčák.

Talere: Valdis Dombrovskis og Laima Liucija Andrikienė (stedfortræder for ordføreren).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 13.6.2018.


18. Cyberforsvar (forhandling)

Betænkning om cyberforsvar [2018/2004(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Clare Moody for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná og Georgios Epitideios.

Talere: Julian King og Urmas Paet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 13.6.2018.


19. Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forhandling)

Betænkning om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi [2017/2211(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Stanislav Polčák (ordfører for udtalelse fra ENVI), Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Monika Smolková for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Talere: Julian King og Davor Škrlec.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 13.6.2018.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 623.587/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik