Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 74k
Tiistai 12. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.EMU-paketti (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  
5.1.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)
  
5.3.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (äänestys)
  
5.4.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (äänestys)
  
5.5.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (äänestys)
  
5.6.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 11.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)
 12.Ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa vuonna 2017 ja Euroopan unionin toimintaa tällä alalla koskevan vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (keskustelu)
 16.EU:n ja NATOn väliset suhteet (keskustelu)
 17.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (keskustelu)
 18.Kyberpuolustus (keskustelu)
 19.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman muistuttaakseen, että parlamentti on jo hyväksynyt kantansa Dublin-asetuksen uudistamiseen (Dublin IV -neuvottelut).

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhemies palasi edelliseen puheenvuoroonsa ja kehotti neuvoston puheenjohtajaa ryhtymään toimiin varmistaakseen, että Eurooppa-neuvoston kokouksessa saadaan aikaan konkreettisia tuloksia maahanmuuttokriisin ja ns. Dublin-asetuksen uudistamisen suhteen.

Angelika Niebler käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek keskustelun johtamisesta (puhemies tarkensi asiaa), Elena Valenciano, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. EMU-paketti (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2018) Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission 6. joulukuuta 2017 julkistama EMU-paketti (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri esitteli kysymyksen.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos ja Luděk Niedermayer.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Mercedes Bresso käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ja Danuta Maria Hübner.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.46.

Puheenvuorot: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn ja Anne Sander.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö virkistyskalastuksen tilanteesta Euroopan unionissa [2017/2120(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0243)


5.2. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0244)

Werner Langen (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


5.3. Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0245)


5.4. Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0246)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0246)


5.5. Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (äänestys)

Mietintö koulutuksen nykyaikaistamisesta EU:ssa [2017/2224(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0247)


5.6. Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (äänestys)

Mietintö aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet” [2017/2118(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0248)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestysselityksiä odotettaessa)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou esittääkseen työjärjestyshuomautuksen, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García ja Mairead McGuinness

Mietintö Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler ja Zoltán Balczó

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Alex Mayer

Mietintö Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria ja Branislav Škripek

Mietintö Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon ja Mairead McGuinness

Mietintö Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon ja Dobromir Sośnierz.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.48.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Iranin ydinsopimus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Iranin ydinsopimus (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir ja José Inácio Faria.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward ja João Pimenta Lopes.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista [2018/2018(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Francisco José Millán Mon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Javier Couso Permuy, Ana Miranda ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Charles Tannock.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 8.8.


12. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa vuonna 2017 ja Euroopan unionin toimintaa tällä alalla koskevan vuosikertomuksen esittely (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa vuonna 2017 ja Euroopan unionin toimintaa tällä alalla koskevan vuosikertomuksen esittely (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge ja Wajid Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias ja Marijana Petir.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 11.6.2018, kohta 8).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- *** Suositus ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark ja Asim Ademov.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja José Inácio Faria.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.11.


16. EU:n ja NATOn väliset suhteet (keskustelu)

Mietintö EU:n ja NATOn välisistä suhteista [2017/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis ja Mark Demesmaeker.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Ioan Mircea Paşcu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 8.9.


17. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Aleksander Gabelic S&D-ryhmän puolesta ja Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Tunne Kelam käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Laima Liucija Andrikienė (esittelijän sijainen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 8.7.


18. Kyberpuolustus (keskustelu)

Mietintö kyberpuolustuksesta [2018/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Julian King ja Urmas Paet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 8.10.


19. Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (keskustelu)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta [2017/2211(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Monika Smolková S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel ja Sirpa Pietikäinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Julian King ja Davor Škrlec.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 8.6.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 623.587/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö