Index 
Jegyzőkönyv
PDF 256kWORD 73k
2018. június 12., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2018. június 28–29-i ülésének előkészítése (vita)
 3.A gazdasági és monetáris unióról szóló csomag (vita)
 4.Az ülésszak folytatása
 5.Szavazások órája
  
5.1.A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint kereskedési adattárak ***I (szavazás)
  
5.3.A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I (szavazás)
  
5.4.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I (szavazás)
  
5.5.Az oktatás unióbeli korszerűsítése (szavazás)
  
5.6.Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az iráni nukleáris megállapodás (vita)
 11.Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások (vita)
 12.Az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentés és az ezzel kapcsolatos uniós politika ismertetése (vita)
 13.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (vita)
 16.EU–NATO kapcsolatok (vita)
 17.Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)
 18.Kibervédelem (vita)
 19.Kohéziós politika és a körforgásos gazdaság (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. Az Európai Tanács 2018. június 28–29-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2018. június 28–29-i ülésének előkészítése (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz, melyben emlékeztet, hogy a Parlament már elfogadta a „dublini rendelet” reformjáról szóló álláspontját („Dublin IV” tárgyalások).

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

Az elnök visszautal korábbi felszólalására, és felkéri a Tanács soros elnökét annak elérésére, hogy az Európai Tanács ülése konkrét eredményekkel járjon a migrációs válság és a „dublini rendelet” reformja tekintetében.

Felszólal: Angelika Niebler.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek a vita lefolytatásáról (az elnök pontosít), Elena Valenciano, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és João Ferreira.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios és Mairead McGuinness.

Felszólal: Frans Timmermans és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


3. A gazdasági és monetáris unióról szóló csomag (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000047/2018), felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság által 2017. december 6-án közzétett EMU-csomag (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri kifejti a kérdést.

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, és Luděk Niedermayer.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Mercedes Bresso.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly és Danuta Maria Hübner.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

4. Az ülésszak folytatása

Az ülés 12.46-kor folytatódik.

Felszólal: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn és Anne Sander.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hobbihorgászat jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban [2017/2120(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0243)


5.2. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint kereskedési adattárak ***I (szavazás)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0244)

A szavazást követően felszólal Werner Langen (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.3. A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0245)


5.4. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I (szavazás)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0246)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0246)


5.5. Az oktatás unióbeli korszerűsítése (szavazás)

Jelentés az oktatás unióbeli korszerűsítéséről [2017/2224(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0247)


5.6. Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (szavazás)

Jelentés egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé történő elmozdulásról, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeli kilátásokról [2017/2118(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0248)

(Az ülést a szavazatindokolásokra várva néhány pillanatra felfüggesztik.)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Norica Nicolai-jelentés – A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, egy ügyrendi javaslattal, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García és Mairead McGuinness

Werner Langen-jelentés – A8-0181/2018
Catherine Stihler és Zoltán Balczó

Marian-Jean Marinescu-jelentés – A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Alex Mayer

Damiano Zoffoli-jelentés – A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria és Branislav Škripek

Krystyna Łybacka-jelentés – A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon és Mairead McGuinness

Carlos Iturgaiz-jelentés – A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon és Dobromir Sośnierz.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.48-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Az iráni nukleáris megállapodás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iráni nukleáris megállapodás (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és José Inácio Faria.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


11. Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások (vita)

Jelentés a Tanács, a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője számára az EU és Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalásokról [2018/2018(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Javier Couso Permuy, Ana Miranda és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Christos Stylianides és Charles Tannock.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


12. Az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentés és az ezzel kapcsolatos uniós politika ismertetése (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentés és az ezzel kapcsolatos uniós politika ismertetése (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge és Wajid Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias és Marijana Petir.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


13. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P8.TA-PROV(2018)0213(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2018.6.11-i jegyzőkönyv, 8. pont).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


14. Dokumentumok benyújtása

A következő dokumentumot nyújtották be:

- *** Ajánlás az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO bizottság - Előadók: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark és Asim Ademov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová és José Inácio Faria.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


16. EU–NATO kapcsolatok (vita)

Jelentés az EU–NATO kapcsolatokról [2017/2276(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis és Mark Demesmaeker.

Felszólal: Federica Mogherini és Ioan Mircea Paşcu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


17. Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)

Jelentés az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Michael Gahler (az AFET bizottság véleményének előadója), Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Aleksander Gabelic, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski és Stanislav Polčák.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Laima Liucija Andrikienė (az előadó helyettese).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


18. Kibervédelem (vita)

Jelentés a kibervédelemről [2018/2004(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Antonio López-Istúriz White, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná és Georgios Epitideios.

Felszólal: Julian King és Urmas Paet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


19. Kohéziós politika és a körforgásos gazdaság (vita)

Jelentés a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról [2017/2211(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Stanislav Polčák (az ENVI bizottság véleményének előadója), Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Smolková, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias és Kateřina Konečná.

Felszólal: Julian King és Davor Škrlec.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 623.587/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.22-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat