Rodyklė 
Protokolas
PDF 257kWORD 75k
Antradienis, 2018 m. birželio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 3.Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys (diskusijos)
 4.Sesijos atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Dabartinė mėgėjų žvejybos padėtis ES (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklų registracija ***I (balsavimas)
  
5.3.Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ***I (balsavimas)
  
5.4.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I (balsavimas)
  
5.5.Švietimo modernizavimas ES (balsavimas)
  
5.6.Siekiant sukurti tausų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)
 11.Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (diskusijos)
 12.Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje pristatymas (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Gauti dokumentai
 15.Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (diskusijos)
 16.ES ir NATO santykiai (diskusijos)
 17.Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (diskusijos)
 18.Kibernetinė gynyba (diskusijos)
 19.Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Pasirengimas 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą ir priminė, kad Parlamentas jau patvirtino savo poziciją dėl Dublino reglamento reformos (derybos dėl „Dublino IV“).

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten, EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė.

Pirmininkas sugrįžo prie savo ankstesnio pasisakymo ir paragino einantį Tarybos pirmininko pareigas užtikrinti, kad Europos Vadovų Tarybos susitikimas duotų konkrečių rezultatų migracijos krizės ir Dublino reglamento reformos srityje.

Kalbėjo Angelika Niebler.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nicola Danti), Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Paulo Rangel, Marek Jurek dėl diskusijų vedimo (pirmininkė pateikė patikslinimų), Elena Valenciano (nesutiko, kad .Lampros Fountoulis pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir João Ferreira.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


3. Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000047/2018) ir kurį pateikė Roberto Gualtieri, ECON komiteto vardu, Komisijai: 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos paskelbtas EPS dokumentų rinkinys (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri pristatė klausimą.

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos ir Luděk Niedermayer.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mercedes Bresso.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ir Danuta Maria Hübner.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

4. Sesijos atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.46 val.

Kalbėjo: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn ir Anne Sander.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Dabartinė mėgėjų žvejybos padėtis ES (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl mėgėjų žvejybos Europos Sąjungoje padėties [2017/2120(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0243)


5.2. Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklų registracija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0244)

Po balsavimo Werner Langen (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


5.3. Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0245)


5.4. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0246)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0246)


5.5. Švietimo modernizavimas ES (balsavimas)

Pranešimas dėl švietimo modernizavimo ES [2017/2224(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0247)


5.6. Siekiant sukurti tausų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių (balsavimas)

Pranešimas „Siekiant sukurti darnų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai“ [2017/2118(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0248)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms, kol prasidės balsavimo paaiškinimai)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou, dėl darbo tvarkos, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler ir Zoltán Balczó

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Alex Mayer

Pranešimas: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria ir Branislav Škripek

Pranešimas: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon ir Dobromir Sośnierz.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.48 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt) ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir José Inácio Faria.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


11. Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo [2018/2018(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Željana Zovko PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández), Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Javier Couso Permuy, Ana Miranda ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Charles Tannock.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 13 protokolo 8.8 punktas


12. Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje pristatymas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje pristatymas (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge ir Wajid Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias ir Marijana Petir.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 06 11 protokolo 8 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


14. Gauti dokumentai

Gautas šis dokumentas:

- *** Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO komitetas - Pranešėjai: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark ir Asim Ademov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.11 punktas


16. ES ir NATO santykiai (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir NATO santykių [2017/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis ir Mark Demesmaeker.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Ioan Mircea Paşcu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 13 protokolo 8.9 punktas


17. Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (pavaduojanti pranešėja) pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michael Gahler (AFET komiteto nuomonės referentas), Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Aleksander Gabelic S&D frakcijos vardu, ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), France Jamet ENF frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Laima Liucija Andrikienė (pavaduojanti pranešėja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 13 protokolo 8.7 punktas


18. Kibernetinė gynyba (diskusijos)

Pranešimas dėl kibernetinės gynybos [2018/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Clare Moody S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Julian King ir Urmas Paet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 13 protokolo 8.10 punktas


19. Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (diskusijos)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos [2017/2211(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Stanislav Polčák (ENVI komiteto nuomonės referentas), Franc Bogovič PPE frakcijos vardu, Monika Smolková S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo: Julian King ir Davor Škrlec.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 13 protokolo 8.6 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 623.587/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.22 val.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika