Indekss 
Protokols
PDF 255kWORD 74k
Otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei (debates)
 3.Ekonomiskās un monetārās savienības pakete (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (balsošana)
  
5.3.Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ***I (balsošana)
  
5.4.Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I (balsošana)
  
5.5.Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (balsošana)
  
5.6.Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)
 11.Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (debates)
 12.Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (debates)
 16.ES un NATO attiecības (debates)
 17.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (debates)
 18.Kiberaizsardzība (debates)
 19.Kohēzijas politika un aprites ekonomika (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei (2018/2590(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai atgādinātu, ka Parlaments jau ir pieņēmis nostāju par Dublinas regulas reformu (“Dublinas IV” sarunas).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten, EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

Sēdes vadītājs atgriezās pie savas iepriekšējās uzstāšanās un aicināja pašreizējo Padomes priekšsēdētāju nodrošināt to, lai Eiropadomes sanāksmē tiktu panākti konkrēti rezultāti attiecībā uz migrācijas krīzi un Dublinas regulas reformu.

Uzstājās Angelika Niebler.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek par debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Elena Valenciano, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un João Ferreira.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios un Mairead McGuinness.

Uzstājās Frans Timmermans un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


3. Ekonomiskās un monetārās savienības pakete (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2018) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: EMS tiesību aktu kopums, ko Komisija publicēja 2017. gada 6. decembrī (B8-0027/2018).

Roberto Gualtieri izvērsa jautājumu.

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts un Luděk Niedermayer.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mercedes Bresso.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly un Danuta Maria Hübner.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.46.

Uzstājās Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn un Anne Sander.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par atpūtas zvejas stāvokli Eiropas Savienībā [2017/2120(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0191/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0243).


5.2. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0181/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0244).

Pēc balsošanas uzstājās Werner Langen (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


5.3. Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0245).


5.4. Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0246).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0246).


5.5. Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā [2017/2224(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0247).


5.6. Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari (balsošana)

Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi [2017/2118(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0248).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, gaidot balsojumu skaidrojumus.)


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Norica Nicolai ziņojums - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou par procedūras jautājumu, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García un Mairead McGuinness

Werner Langen ziņojums - A8-0181/2018
Catherine Stihler un Zoltán Balczó

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Alex Mayer

Damiano Zoffoli ziņojums - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria un Branislav Škripek

Krystyna Łybacka ziņojums - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon un Mairead McGuinness

Carlos Iturgaiz ziņojums - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon un Dobromir Sośnierz


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.48.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (2018/2715(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un José Inácio Faria.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


11. Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju [2018/2018(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0158/2018).

Charles Tannock iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis), Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Javier Couso Permuy, Ana Miranda un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides un Charles Tannock.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2018. protokola 8.8. punkts.


12. Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā (2018/2751(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake un Ana Gomes.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge un Wajid Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias un Marijana Petir.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


13. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (11.6.2018. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


14. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegts šāds dokuments.

- *** Ieteikums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO komiteja - Referentes: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018).


15. Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark un Asim Ademov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová un José Inácio Faria.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.11. punkts.


16. ES un NATO attiecības (debates)

Ziņojums par ES un NATO attiecībām [2017/2276(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018).

Ioan Mircea Paşcu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis un Mark Demesmaeker.

Uzstājās Federica Mogherini un Ioan Mircea Paşcu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2018. protokola 8.9. punkts.


17. Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michael Gahler (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Aleksander Gabelic S&D grupas vārdā un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, France Jamet ENF grupas vārdā, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski un Stanislav Polčák.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Laima Liucija Andrikienė (aizstājot referenti).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2018. protokola 8.7. punkts.


18. Kiberaizsardzība (debates)

Ziņojums par kiberaizsardzību [2018/2004(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0189/2018).

Urmas Paet iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Clare Moody S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná un Georgios Epitideios.

Uzstājās Julian King un Urmas Paet.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2018. protokola 8.10. punkts.


19. Kohēzijas politika un aprites ekonomika (debates)

Ziņojums par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku [2017/2211(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Davor Škrlec (A8-0184/2018).

Davor Škrlec iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Stanislav Polčák (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Franc Bogovič PPE grupas vārdā, Monika Smolková S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Julian King un Davor Škrlec.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2018. protokola 8.6. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 623.587/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika