Index 
Notulen
PDF 256kWORD 74k
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (debat)
 3.Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat)
 4.Hervatting van de zitting
 5.Stemmingen
  
5.1.Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)
  
5.3.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (stemming)
  
5.4.CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  
5.5.De modernisering van het onderwijs in de EU (stemming)
  
5.6.Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Nucleaire overeenkomst met Iran (debat)
 11.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (debat)
 12.Presentatie van het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2017 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (debat)
 16.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (debat)
 17.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (debat)
 18.Cyberdefensie (debat)
 19.Cohesiebeleid en de circulaire economie (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

De Voorzitter herinnert er kort aan dat het Parlement zijn standpunt inzake de hervorming van de Dublinverordening reeds heeft aangenomen (onderhandelingen "Dublin IV").

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

De Voorzitter komt terug op zijn voorgaande opmerkingen en verzoekt de fungerend voorzitter van de Raad er zorg voor te dragen dat de bijeenkomst van de Europese Raad tot concrete resultaten leidt wat betreft de migratiecrisis en de hervorming van de Dublinverordening.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Elena Valenciano, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en João Ferreira.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


3. Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2018) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: het EMU-pakket dat door de Europese Commissie op 6 december 2017 werd bekendgemaakt (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, en Luděk Niedermayer.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mercedes Bresso.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly en Danuta Maria Hübner.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

4. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 12.46 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn en Anne Sander.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de stand van zaken van de recreatievisserij in de Europese Unie [2017/2120(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0243)


5.2. Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0244)

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


5.3. Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0245)


5.4. CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0246)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0246)


5.5. De modernisering van het onderwijs in de EU (stemming)

Verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU [2017/2224(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0247)


5.6. Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (stemming)

Verslag Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen [2017/2118(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0248)

(De zitting wordt enkele ogenblikken geschorst in afwachting van de stemverklaringen)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, voor een punt van orde, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García en Mairead McGuinness

Verslag Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler en Zoltán Balczó

Verslag Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Alex Mayer

Verslag Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria en Branislav Škripek

Verslag Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon en Mairead McGuinness

Verslag Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon en Dobromir Sośnierz.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.48 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Nucleaire overeenkomst met Iran (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nucleaire overeenkomst met Iran (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en José Inácio Faria.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


11. De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (debat)

Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili [2018/2018(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Francisco José Millán Mon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Javier Couso Permuy, Ana Miranda en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Charles Tannock.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 13.6.2018.


12. Presentatie van het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2017 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Presentatie van het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2017 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake en Ana Gomes.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge en Wajid Khan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 11.6.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd


14. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark en Asim Ademov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 14.6.2018.


16. Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (debat)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO [2017/2276(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis en Mark Demesmaeker.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Ioan Mircea Paşcu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 13.6.2018.


17. Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Aleksander Gabelic, namens de S&D-Fractie, en Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Laima Liucija Andrikienė (ter vervanging van de rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 13.6.2018.


18. Cyberdefensie (debat)

Verslag over cyberdefensie [2018/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie),namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Clare Moody, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Urmas Paet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 13.6.2018.


19. Cohesiebeleid en de circulaire economie (debat)

Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie [2017/2211(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Monika Smolková, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Davor Škrlec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 13.6.2018.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 623.587/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.22 uur gesloten.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretaris-Generaal

vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid