Indeks 
Protokół
PDF 259kWORD 75k
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)
 3.Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  
5.3.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
5.4.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (głosowanie)
  
5.5.Modernizacja edukacji w UE (głosowanie)
  
5.6.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 11.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (debata)
 12.Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)
 16.Stosunki UE-NATO (debata)
 17.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (debata)
 18.Cyberobrona (debata)
 19.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym przypomniał, że Parlament przyjął już swoje stanowisko w sprawie reformy rozporządzenia dublińskiego (negocjacje w sprawie czwartego rozporządzenia dublińskiego).

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

Przewodniczący nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi i zwrócił się do urzędującej przewodniczącej Rady o sprawienie, by posiedzenie Rady Europejskiej przyniosło konkretne wyniki, jeśli chodzi o kryzys migracyjny i reformę rozporządzenia dublińskiego.

Głos zabrała Angelika Niebler.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nicolę Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Paulo Rangel, Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień.), Elena Valenciano, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


3. Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2018), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pakiet dotyczący UGW opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r. (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, i Luděk Niedermayer.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Mercedes Bresso.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly i Danuta Maria Hübner.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.46.

Głos zabrali: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn i Anne Sander.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej [2017/2120(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0243)


5.2. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0244)

Głos zabrał Werner Langen (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.3. Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0246)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizacja edukacji w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE [2017/2224(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0247)


5.6. Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość [2017/2118(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0248)

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Takis Hadjigeorgiou, z wnioskiem formalnym, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler i Zoltán Balczó

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Alex Mayer

Sprawozdanie Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria i Branislav Škripek

Sprawozdanie Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon i Dobromir Sośnierz.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.48.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Porozumienie jądrowe z Iranem (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, i Javi López.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir i José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


11. Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile [2018/2018(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Javier Couso Permuy, Ana Miranda i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 13.6.2018.


12. Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge i Wajid Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias i Marijana Petir.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8.TA-PROV(2018)0213(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu poprzednim (pkt 8 protokołu z dnia 11.6.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


14. Składanie dokumentów

Złożono następujący dokument:

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - komisja AFCO - Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark i Asim Ademov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová i José Inácio Faria.

Głos zabrał Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 14.6.2018.


16. Stosunki UE-NATO (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-NATO [2017/2276(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis i Mark Demesmaeker.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Ioan Mircea Paşcu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 13.6.2018.


17. Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Aleksander Gabelic w imieniu grupy S&D, i Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeccę Harms, France Jamet w imieniu grupy ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrał Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Laima Liucija Andrikienė (w zastępstwie sprawozdawcy).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 13.6.2018.


18. Cyberobrona (debata)

Sprawozdanie w sprawie cyberobrony [2018/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Clare Moody w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Julian King i Urmas Paet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 13.6.2018.


19. Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym [2017/2211(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Stanislav Polčák (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Monika Smolková w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrali: Julian King i Davor Škrlec.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 13.6.2018.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 623.587/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności