Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 74k
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)
 3.Pachetul privind uniunea economică și monetară (dezbatere)
 4.Reluarea sesiunii
 5.Votare
  5.1.Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)
  5.3.Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I (vot)
  5.4.Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (vot)
  5.5.Modernizarea educației în UE (vot)
  5.6.Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 11.Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (dezbatere)
 12.Prezentarea raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și politica UE în acest domeniu (dezbatere)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Depunere de documente
 15.Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (dezbatere)
 16.Relațiile UE-NATO (dezbatere)
 17.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I (dezbatere)
 18.Apărarea cibernetică (dezbatere)
 19.Politica de coeziune și economia circulară (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a reaminti că Parlamentul și-a adoptat deja poziția privind reforma „Regulamentului Dublin” (negocierile „Dublin IV”).

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

Președintele a revenit asupra intervenției sale precedente și a invitat Președinta în exercițiu a Consiliului să vegheze ca reuniunea Consiliului European să producă rezultate concrete în ceea ce privește criza migratorie și reforma „Regulamentului Dublin”.

A intervenit Angelika Niebler.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a făcut câteva precizări), Elena Valenciano, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și João Ferreira.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Frans Timmermans și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Pachetul privind uniunea economică și monetară (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2018) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Pachetul UEM publicat de Comisia Europeană la 6 decembrie 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri a dezvoltat întrebarea.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, și Luděk Niedermayer.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Mercedes Bresso.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly și Danuta Maria Hübner.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

4. Reluarea sesiunii

Ședința a fost reluată la 12.46.

Au intervenit: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn și Anne Sander.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană [2017/2120(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0243)


5.2. Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0244)

Au intervenit Werner Langen (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.3. Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0246)

DECLARAȚII ALE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizarea educației în UE (vot)

Raport referitor la modernizarea educației în UE [2017/2224(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0247)


5.6. Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene (vot)

Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare [2017/2118(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0248)

(Ședința a fost suspendată câteva momente în așteptarea explicațiilor voturilor)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Takis Hadjigeorgiou, pentru a ridica o problemă de procedură, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García și Mairead McGuinness

Raport Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler și Zoltán Balczó

Raport Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Alex Mayer

Raport Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria și Branislav Škripek

Raport Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon și Mairead McGuinness

Raport Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon și Dobromir Sośnierz.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.48.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordul nuclear cu Iranul (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și José Inácio Faria.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward și João Pimenta Lopes.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile [2018/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Javier Couso Permuy, Ana Miranda și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Christos Stylianides și Charles Tannock.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 13.6.2018.


12. Prezentarea raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și politica UE în acest domeniu (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Prezentarea raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și politica UE în acest domeniu (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge și Wajid Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias și Marijana Petir.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 8 al PV din 11.6.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


14. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO - Raportori: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark și Asim Ademov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová și José Inácio Faria.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 14.6.2018.


16. Relațiile UE-NATO (dezbatere)

Raport referitor la relațiile UE-NATO [2017/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis și Mark Demesmaeker.

Au intervenit: Federica Mogherini și Ioan Mircea Paşcu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 13.6.2018.


17. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (supleanta raportorului) și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (Vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Aleksander Gabelic, în numele Grupului S&D, și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, France Jamet, în numele Grupului ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan și Laima Liucija Andrikienė.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A intervenit Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Laima Liucija Andrikienė (supleanta raportorului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 13.6.2018.


18. Apărarea cibernetică (dezbatere)

Raport referitor la apărarea cibernetică [2018/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Clare Moody, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Julian King și Urmas Paet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 13.6.2018.


19. Politica de coeziune și economia circulară (dezbatere)

Raport referitor la politica de coeziune și economia circulară [2017/2211(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Stanislav Polčák (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Monika Smolková, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias și Kateřina Konečná.

Au intervenit: Julian King și Davor Škrlec.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 13.6.2018.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 623.587/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate