Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 75k
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna 2018 (rozprava)
 3.Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Súčasný stav rekreačného rybolovu v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri mimoburzových derivátoch aarchívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)
  5.3.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (hlasovanie)
  5.4.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)
  5.5.Modernizácia vzdelávania v EÚ (hlasovanie)
  5.6.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)
 11.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (rozprava)
 12.Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Predložené dokumenty
 15.Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava)
 16.Vzťahy medzi EÚ a NATO (rozprava)
 17.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (rozprava)
 18.Kybernetická obrana (rozprava)
 19.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.02 h.


2. Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Predseda predniesol krátke vyhlásenie, aby pripomenul, že Parlament už prijal svoju pozíciu k reforme „dublinského nariadenia“ (rokovania „Dublin IV“).

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten, v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

Predseda pripomenul svoje predchádzajúce vystúpenie a vyzval predsedníčku Rady, aby postupovala tak, aby zasadanie Európskej rady prinieslo konkrétne výsledky, pokiaľ ide o migračnú krízu a reformu „dublinského nariadenia“.

Vystúpila Angelika Niebler.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek o vedení rozpravy (predsedníčka podala spresňujúce informácie), Elena Valenciano, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


3. Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2018) ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Balík týkajúci sa HMÚ, ktorý Európska komisia zverejnila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec a Luděk Niedermayer.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Mercedes Bresso.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly a Danuta Maria Hübner.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

4. Pokračovanie prerušeného rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.46 h.

Vystúpili títo poslanci: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn a Anne Sander.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Súčasný stav rekreačného rybolovu v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii [2017/2120(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0243)


5.2. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri mimoburzových derivátoch aarchívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0244)

Vystúpil Werner Langen (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.3. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0246)

VYHLÁSENIA KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizácia vzdelávania v EÚ (hlasovanie)

Správa o modernizácii vzdelávania v EÚ [2017/2224(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0247)


5.6. Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry (hlasovanie)

Správa o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy [2017/2118(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0248)

(Rokovanie bolo prerušené na čas predkladania vysvetlení hlasovania.)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Takis Hadjigeorgiou s procedurálnym návrhom, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García a Mairead McGuinness

Správa: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler a Zoltán Balczó

Správa: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Alex Mayer

Správa: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria a Branislav Škripek

Správa: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon a Mairead McGuinness

Správa: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon a Dobromir Sośnierz.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.48 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Jadrová dohoda s Iránom (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir a José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


11. Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile [2018/2018(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Georg Mayer v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Javier Couso Permuy, Ana Miranda a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Charles Tannock.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.6.2018.


12. Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias a Marijana Petir.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 11.6.2018) bolo oznámené korigendum (P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


14. Predložené dokumenty

Bol predložený tento dokument:

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - výbor AFCO - Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark a Asim Ademov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


16. Vzťahy medzi EÚ a NATO (rozprava)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis a Mark Demesmaeker.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 13.6.2018.


17. Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (v zastúpení spravodajkyne) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Aleksander Gabelic v mene skupiny S&D a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rebecca Harms, France Jamet v mene skupiny ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpil Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Laima Liucija Andrikienė (v zastúpení spravodajkyne).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.6.2018.


18. Kybernetická obrana (rozprava)

Správa o kybernetickej obrane [2018/2004(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet uviedol správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Clare Moody v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Julian King a Urmas Paet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 13.6.2018.


19. Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (rozprava)

Správa o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve [2017/2211(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec uviedol správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Monika Smolková v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpili: Julian King a Davor Škrlec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.6.2018.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 623.587/OJME).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.22 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia