Kazalo 
Zapisnik
PDF 249kWORD 74k
Torek, 12. junij 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)
 3.Sveženj o ekonomski in monetarni uniji (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Stanje na področju rekreacijskega ribolova v EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Obveznost kliringa in zahteve glede poročanja in tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC ter repozitoriji sklenjenih poslov ***I (glasovanje)
  
5.3.Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu ***I (glasovanje)
  
5.4.Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih ***I (glasovanje)
  
5.5.Posodobitev izobraževanja v EU (glasovanje)
  
5.6.Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Jedrski sporazum z Iranom (razprava)
 11.Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (razprava)
 12.Predstavitev letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politika EU na tem področju (razprava)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (razprava)
 16.Odnosi EU-NATO (razprava)
 17.Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (razprava)
 18.Kibernetska obramba (razprava)
 19.Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Priprave na zasedanje Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

Predsednik je podal kratko izjavo, v kateri je spomnil, da je Parlament že sprejel svoje stališče o reformi dublinske uredbe (pogajanja Dublin IV).

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

Predsednik se je vrnil na svoj predhodni govor in je pozval predsedujočo Svetu, naj si prizadeva, da bo seja Evropskega sveta obrodila konkretne rezultate glede migracijske krize in reforme dublinske uredbe.

Govorila je Angelika Niebler.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek o poteku razprave (predsedujoča je navedla pojasnila), Elena Valenciano, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in João Ferreira.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios in Mairead McGuinness.

Govorila sta Frans Timmermans in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


3. Sveženj o ekonomski in monetarni uniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2018), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Sveženj o EMU, ki ga je Evropska komisija objavila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri je predstavil vprašanje.

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, in Luděk Niedermayer.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorila je Mercedes Bresso.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly in Danuta Maria Hübner.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.30.

Govorili so Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn in Anne Sander.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Stanje na področju rekreacijskega ribolova v EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stanju na področju rekreacijskega ribolova v Evropski uniji [2017/2120(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0243)


5.2. Obveznost kliringa in zahteve glede poročanja in tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC ter repozitoriji sklenjenih poslov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0181/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0244)

Govoril je Werner Langen (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.3. Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0246)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0246)


5.5. Posodobitev izobraževanja v EU (glasovanje)

Poročilo o posodobitvi izobraževanja v EU [2017/2224(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0247)


5.6. Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti (glasovanje)

Poročilo: Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi [2017/2118(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0248)

(Seja je bila za trenutek prekinjena v pričakovanju obrazložitev glasovanja.)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Takis Hadjigeorgiou o postopkovnem vprašanju, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García in Mairead McGuinness

Poročilo: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler in Zoltán Balczó

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Alex Mayer

Poročilo: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria in Branislav Škripek

Poročilo: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon in Mairead McGuinness

Poročilo: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon in Dobromir Sośnierz.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.48.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Jedrski sporazum z Iranom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Jedrski sporazum z Iranom (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, in Javi López.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in José Inácio Faria.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward in João Pimenta Lopes.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


11. Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom [2018/2018(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Georg Mayer v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández in Francisco José Millán Mon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Javier Couso Permuy, Ana Miranda in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Christos Stylianides in Charles Tannock.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 13.6.2018.


12. Predstavitev letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politika EU na tem področju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Predstavitev letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politika EU na tem področju (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge in Wajid Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias in Marijana Petir.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


13. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 8 zapisnika z dne 11.6.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


14. Predložitev dokumentov

Predložen je bil naslednji dokument:

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - odbor AFCO - Poročevalca: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark in Asim Ademov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová in José Inácio Faria.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 14.6.2018.


16. Odnosi EU-NATO (razprava)

Poročilo o odnosih EU-NATO [2017/2276(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis in Mark Demesmaeker.

Govorila sta Federica Mogherini in Ioan Mircea Paşcu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 13.6.2018.


17. Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (namesto poročevalca) je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Michael Gahler (pripravljavec mnenja odbora AFET), Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Aleksander Gabelic v imenu skupine S&D, in Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, France Jamet v imenu skupine ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govoril je Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski in Stanislav Polčák.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Laima Liucija Andrikienė (namesto poročevalca).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 13.6.2018.


18. Kibernetska obramba (razprava)

Poročilo o kibernetski obrambi [2018/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet je predstavil poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE, Clare Moody v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná in Georgios Epitideios.

Govorila sta Julian King in Urmas Paet.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 13.6.2018.


19. Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (razprava)

Poročilo o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec je predstavil poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Stanislav Polčák (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Monika Smolková v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila sta Julian King in Davor Škrlec.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 13.6.2018.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 623.587/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov