Index 
Protokoll
PDF 254kWORD 73k
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 3.EMU-paketet (debatt)
 4.Återupptagande av sessionen
 5.Omröstning
  
5.1.Läget för fritidsfisket i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (omröstning)
  
5.3.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (omröstning)
  
5.4.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)
  
5.5.Modernisering av utbildningen i EU (omröstning)
  
5.6.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 11.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (debatt)
 12.Presentation av årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt)
 16.Förbindelserna EU-Nato (debatt)
 17.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (debatt)
 18.It-försvar (debatt)
 19.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen gjorde ett kort uttalande och påminde om att parlamentet redan antagit sin ståndpunkt om reformen av ”Dublinförordningen” (Dublin IV-förhandlingarna).

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten, för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

Talmannen knöt an till sitt tidigare inlägg och uppmanade rådets tjänstgörande ordförande att se till att Europeiska rådets möte gav konkreta resultat beträffande migrationskrisen och reformen av ”Dublinförordningen”.

Talare: Angelika Niebler.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek om debattens förlopp (talmannen svarade); Elena Valenciano, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios och Mairead McGuinness.

Talare: Frans Timmermans och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. EMU-paketet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2018) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: EMU-paketet som offentliggjordes av kommissionen den 6 december 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, och Luděk Niedermayer.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Mercedes Bresso.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly och Danuta Maria Hübner.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

4. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet återupptogs kl. 12.46.

Talare: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn och Anne Sander.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Läget för fritidsfisket i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen [2017/2120(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0243)


5.2. Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0244)

Talare: Werner Langen (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.3. Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0245)


5.4. Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0246)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernisering av utbildningen i EU (omröstning)

Betänkande om modernisering av utbildningen i EU [2017/2224(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0247)


5.6. En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (omröstning)

Betänkande om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar [2017/2118(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0248)

(Sammanträdet avbröts en kort stund i väntan på punkten Röstförklaringar)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Takis Hadjigeorgiou, om en ordningsfråga, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García och Mairead McGuinness

Betänkande Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler och Zoltán Balczó

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Alex Mayer

Betänkande Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria och Branislav Škripek

Betänkande Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon och Mairead McGuinness

Betänkande Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon och Dobromir Sośnierz.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.48.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kärnteknikavtalet med Iran (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward och João Pimenta Lopes.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile [2018/2018(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Javier Couso Permuy, Ana Miranda och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 13.6.2018.


12. Presentation av årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Presentation av årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge och Wajid Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias och Marijana Petir.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 11.6.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- *** Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark och Asim Ademov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová och José Inácio Faria.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 14.6.2018.


16. Förbindelserna EU-Nato (debatt)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato [2017/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis och Mark Demesmaeker.

Talare: Federica Mogherini och Ioan Mircea Paşcu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 13.6.2018.


17. Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (som ersatte föredraganden) redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Aleksander Gabelic för S&D-gruppen, och Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, France Jamet för ENF-gruppen, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis och Laima Liucija Andrikienė (som ersatte föredraganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 13.6.2018.


18. It-försvar (debatt)

Betänkande om it-försvar [2018/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Clare Moody för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná och Georgios Epitideios.

Talare: Julian King och Urmas Paet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 13.6.2018.


19. Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (debatt)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin [2017/2211(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Monika Smolková för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Julian King och Davor Škrlec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 13.6.2018.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 623.587/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy