Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0288/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0289/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0290/2018

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0291/2018

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Wiśniewska Jadwiga, au nom du groupe ECR, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0280/2018

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0281/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0282/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0283/2018

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Χριστοφόρου Λευτέρης, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis και Kalniete Sandra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0284/2018

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Σακοράφα Σοφία, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Συλικιώτης Νεοκλής, Χατζηγεωργίου Τάκης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Κούλογλου Στέλιος και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0286/2018

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis et Wikström Cecilia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0287/2018).

III.   Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor και Heubuch Maria, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Castaldo Fabio Massimo και Corrao Ignazio, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0292/2018

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Μαριάς Νότης, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Ruohonen-Lerner Pirkko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0293/2018

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya και Khan Wajid, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0294/2018

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Χριστοφόρου Λευτέρης, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis και Kalniete Sandra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0295/2018

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Σακοράφα Σοφία, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Παπαδημούλης Δημήτριος, Κούλογλου Στέλιος και Vergiat Marie-Christine, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0297/2018

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde et Wikström Cecilia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0298/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου