Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso a Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0296/2018).

II.   Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Wiśniewska Jadwiga v mene skupiny ECR, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi a Šoltes Igor v mene skupiny Verts/ALE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra v mene skupiny PPE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Kuneva Kostadinka v mene skupiny GUE/NGL, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis a Wikström Cecilia v mene skupiny ALDE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0287/2018).

III.   Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor a Heubuch Maria v mene skupiny Verts/ALE, a Castaldo Fabio Massimo a Corrao Ignazio, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Ruohonen-Lerner Pirkko v mene skupiny ECR, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí s (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya a Khan Wajid v mene skupiny S&D, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra v mene skupiny PPE, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Vergiat Marie-Christine v mene skupiny GUE/NGL, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde a Wikström Cecilia v mene skupiny ALDE, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0298/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia