Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

3. Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искания за гласуване от групата Verts/ALE, както и от членове на ЕП, относно решенията за започване на преговори:

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Гласуването ще се проведе утре, в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно останалите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 11 юни 2018 г. (точка 7 от протокола от 11.6.2018 г.).

Следователно комисиите TRAN, INTA и IMCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност