Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et on saanud fraktsioonilt Verts/ALE ning mitmetelt parlamendiliikmetelt taotlused järgmiste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta:

—   TRAN-komisjoni otsus seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN-komisjoni otsus seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—    TRAN-komisjoni otsus seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr1071/2009 ja määrust (EÜ) nr1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 toimub hääletus järgmisel päeval.

Juhataja andis teada, et ei ole saanud keskmisel lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt ega fraktsioonidelt taotlusi teiste esmaspäeva, 11. juuni 2018. aasta protokollis (punkt 7, 11.6.2018) teatavaks tehtud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta.

Seega võisid TRAN-, INTA- ja IMCO-komisjon kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika