Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de Verts/ALE-Fractie en leden verzoeken heeft ontvangen om besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming te brengen:

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

De stemming zal morgen plaatsvinden overeenkomstig 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 juni 2018 (punt 7 van de notulen van 11.6.2018) in stemming te brengen.

De commissies TRAN, INTA en IMCO konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, bedoelde termijn.

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid