Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že dostal žiadosti o hlasovanie od skupiny Verts/ALE, ako aj od určitého počtu poslancov, pokiaľ ide o rozhodnutia začať rokovania:

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku sa bude hlasovať v nasledujúci deň.

Predseda oznámil, že nedostal žiadosť od určitého počtu poslancov ani od jednej alebo viacerých politických skupín, ktorí dosahujú aspoň strednú prahovú hodnotu, pokiaľ ide o rozhodnutie začať ďalšie medziinštitucionálne rokovania uvedené v zápisnici z pondelka 11. júna 2018 (bod 7 zápisnice z 11.6.2018).

Výbory TRAN, INTA a IMCO teda mohli začať rokovania po skončení lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia