Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

4. Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (2018/2753(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jörg Meuthen και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.58.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου