Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

6. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hollandi peaministri Mark Ruttega (arutelu)
CRE

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hollandi peaministri Mark Ruttega (2018/2728(RPS))

President tegi arutelu alguses lühikese avalduse.

Sõna võtsid Mark Rutte (Hollandi peaminister) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Mark Rutte.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Mark Rutte.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika