Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

6. Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (2018/2728(RPS))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte (premier van Nederland) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Diane James, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid