Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

6. Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (debatt)
CRE

Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (2018/2728(RPS))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Talare: Mark Rutte (Nederländernas premiärminister) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

Talare: Mark Rutte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Mark Rutte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy