Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Euroopa Parlamendi koosseis *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0249)

Sõnavõtud

Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (raportöörid), pärast hääletust.


8.2. Maksejõuetusmenetluse määruse lisade ajakohastamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. ELi ja Islandi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate normide kohta aastateks 2014–2020 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.4. ELi ja Šveitsi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate eeskirjade kohta aastateks 2014–2020 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete rakendamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse kohta [2017/2211(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0255)

Sõnavõtud

William (The Earl of) Dartmouth esitas suulise muudatusettepaneku, et lisada 18. põhjenduse järele uus põhjendus. Kuna muudatusettepaneku läbivaatamise vastu oli rohkem kui 40 parlamendiliiget, lükati see tagasi.


8.8. ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimisi [2018/2018(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. ELi ja NATO suhted (hääletus)

Raport ELi ja NATO suhete kohta [2017/2276(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Küberkaitse (hääletus)

Raport küberkaitse kohta [2018/2004(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0258)

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika