Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Samenstelling van het Europees Parlement *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0249)

Het woord werd gevoerd door:

Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira (rapporteurs), na de stemming.


8.2. Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0251)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.4. Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0252)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.5. Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Cohesiebeleid en de circulaire economie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie [2017/2211(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2018)0255)

Het woord werd gevoerd door:

William (The Earl of) Dartmouth, om een mondeling amendement in te dienen tot toevoeging van een nieuwe overweging na overweging 18. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


8.8. De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (stemming)

Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili [2018/2018(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (stemming)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO [2017/2276(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Cyberdefensie (stemming)

Verslag over cyberdefensie [2018/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2018)0258)

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid