Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Europaparlamentets sammansättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0249)

Inlägg:

Efter omröstningen, Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (föredragande).


8.2. Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.4. Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.5. Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av genomförandet av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin [2017/2211(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA-PROV(2018)0255)

Inlägg:

William (The Earl of) Dartmouth lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till ett nytt skäl efter skäl 18. Över 40 ledamöter framförde invändningar och därmed beaktades inte detta muntliga ändringsförslag.


8.8. Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile [2018/2018(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Förbindelserna EU-Nato (omröstning)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato [2017/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. It-försvar (omröstning)

Betänkande om it-försvar [2018/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0258)

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy