Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000043/2018 (B8-0025/2018)

Συζήτηση :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

17. Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000043/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0025/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000044/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0026/2018)

Ο Bogdan Brunon Wenta (αναπλ. συντάκτριας) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar και Jadwiga Wiśniewska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Monika Panayotova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 14 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου