Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

18. Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (2018/2743(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh и Monika Beňová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Soraya Post.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Neven Mimica и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност