Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

18. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (2018/2743(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh και Monika Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Soraya Post.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου