Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2707(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000055/2018 (B8-0029/2018)

Συζήτηση :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

19. Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000055/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0029/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000056/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0030/2018)

Η Cecilia Wikström αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Svetoslav Hristov Malinov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου