Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

21. Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (2018/2750(RSP))

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker και Stefan Eck.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Eleonora Evi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου