Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

24. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент(ЕС)2015/35 по отношение на изчисляването на регулаторните капиталови изисквания за секюритизации и опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, държани от застрахователни и презастрахователни предприятия (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на условията за намаляване на равнището на общото обезпечение (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕО) №2271/96 на Съвета от 22ноември 1996г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение III към Решение №466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 май 2018 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност