Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

24. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 väärtpaberistamiste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise osas (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (1. juuni 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (7. juuni 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 seoses üldtagatise suuruse vähendamise ja tagatisest vabastamise tingimustega (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (8. juuni 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- millega muudetakse nõukogu 22.novembri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) lisa (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (6. juuni 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud otsus millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (6. juuni 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad e-raha väljastajate ja makseteenuste pakkujate kesksete kontaktpunktide määramise kriteeriume ja nende kontaktpunktide ülesandeid (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg on pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (7. mai 2018).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON-LIBE

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika