Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra

24. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem (C(2018)03302 – 2018/2745(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (C(2018)03308 – 2018/2762(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojuma nosacījumiem (C(2018)03568 – 2018/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 8. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza pielikumu Padomes 1996. gada 22. novembra Regulai (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (C(2018)03572 – 2018/2757(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 6. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko attiecībā uz Irānu groza IIIpielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 6. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES)2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika