Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

24. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/35 wat betreft de berekening van wettelijke kapitaalvereisten voor securitisaties en eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de voorwaarden voor een vermindering van het bedrag van de doorlopende zekerheid en ontheffing van zekerheidstelling (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlageIII bij Besluit nr.466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten voor uitgevers van elektronisch geld en betalingsdienstaanbieders en met regels inzake hun taken (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 mei 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid