Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

24. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulačných kapitálových požiadaviek na sekuritizácie a jednoduché, transparentné a štandardizované sekuritizácie v držbe poisťovní a zaisťovní (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júna 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o podmienky zníženia úrovne celkovej záruky a upustenia od záruky (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 2271/96 z 22.novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2018

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2018

predložené gestorskému výboru: BUDG

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. mája 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON-LIBE

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia